A2

22. September 2020, 09:30 Uhr Deutschkurse: A1-C1 Intensiv 11
22. September 2020, 13:30 Uhr Deutschkurs: Fit für den Beruf Intensiv 11
23. September 2020, 09:30 Uhr Deutschkurse: A1-C1 Intensiv 12
23. September 2020, 13:30 Uhr Deutschkurs: Fit für den Beruf Intensiv 12
23. September 2020, 17:50 Uhr Deutschkurs: A2.3 Abend 16
23. September 2020, 19:30 Uhr Deutschkurs: A2.1 Abend 21
24. September 2020, 09:30 Uhr Deutschkurse: A1-C1 Intensiv 13
24. September 2020, 13:30 Uhr Deutschkurs: Fit für den Beruf Intensiv 13
25. September 2020, 09:30 Uhr Deutschkurse: A1-C1 Intensiv 14
25. September 2020, 13:30 Uhr Deutschkurs: Fit für den Beruf Intensiv 14
28. September 2020, 09:30 Uhr Deutschkurse: A1-C1 Intensiv 0
28. September 2020, 13:30 Uhr Deutschkurs: "Eisbrecher" Intensiv 0
28. September 2020, 13:30 Uhr Deutschkurs: "Klassische Probleme" Intensiv 0
28. September 2020, 17:50 Uhr Deutschkurs: A2.3 Abend 17
28. September 2020, 19:30 Uhr Deutschkurs: A2.1 Abend 22
29. September 2020, 09:30 Uhr Deutschkurse: A1-C1 Intensiv 1
29. September 2020, 13:30 Uhr Deutschkurs: "Eisbrecher" Intensiv 1
29. September 2020, 13:30 Uhr Deutschkurs: "Klassische Probleme" Intensiv 1
30. September 2020, 09:30 Uhr Deutschkurse: A1-C1 Intensiv 2
30. September 2020, 13:30 Uhr Deutschkurs: "Eisbrecher" Intensiv 2
30. September 2020, 13:30 Uhr Deutschkurs: "Klassische Probleme" Intensiv 2
30. September 2020, 19:30 Uhr Deutschkurs: A2.1 Abend 23
01. Oktober 2020, 09:30 Uhr Deutschkurse: A1-C1 Intensiv 3
01. Oktober 2020, 13:30 Uhr Deutschkurs: "Eisbrecher" Intensiv 3
01. Oktober 2020, 13:30 Uhr Deutschkurs: "Klassische Probleme" Intensiv 3
02. Oktober 2020, 09:30 Uhr Deutschkurse: A1-C1 Intensiv 4
02. Oktober 2020, 13:30 Uhr Deutschkurs: "Eisbrecher" Intensiv 4
02. Oktober 2020, 13:30 Uhr Deutschkurs: "Klassische Probleme" Intensiv 4
05. Oktober 2020, 09:30 Uhr Deutschkurse: A1-C1 Intensiv 5
05. Oktober 2020, 13:30 Uhr Deutschkurs: "Eisbrecher" Intensiv 5

Seiten