A2

27. November 2020, 13:30 Uhr Deutschkurs: "Eisbrecher" Intensiv 14
27. November 2020, 13:30 Uhr Deutschkurs: "Klassische Probleme" Intensiv 14
30. November 2020, 09:30 Uhr Deutschkurse: A1-C1 Intensiv 0
30. November 2020, 13:30 Uhr Deutschkurs: Fit für den Beruf Intensiv 0
30. November 2020, 19:30 Uhr Deutschkurs: A2.2 Abend 16
01. Dezember 2020, 09:30 Uhr Deutschkurse: A1-C1 Intensiv 1
01. Dezember 2020, 13:30 Uhr Deutschkurs: Fit für den Beruf Intensiv 1
01. Dezember 2020, 17:50 Uhr Deutschkurs: A2.1 Abend 16
01. Dezember 2020, 19:30 Uhr Deutschkurs: A2.3 Abend 16
02. Dezember 2020, 09:30 Uhr Deutschkurse: A1-C1 Intensiv 2
02. Dezember 2020, 13:30 Uhr Deutschkurs: Fit für den Beruf Intensiv 2
02. Dezember 2020, 19:30 Uhr Deutschkurs: A2.2 Abend 17
03. Dezember 2020, 09:30 Uhr Deutschkurse: A1-C1 Intensiv 3
03. Dezember 2020, 13:30 Uhr Deutschkurs: Fit für den Beruf Intensiv 3
03. Dezember 2020, 17:50 Uhr Deutschkurs: A2.1 Abend 17
03. Dezember 2020, 19:30 Uhr Deutschkurs: A2.3 Abend 17
04. Dezember 2020, 09:30 Uhr Deutschkurse: A1-C1 Intensiv 4
04. Dezember 2020, 13:30 Uhr Deutschkurs: Fit für den Beruf Intensiv 4
07. Dezember 2020, 09:30 Uhr Deutschkurse: A1-C1 Intensiv 5
07. Dezember 2020, 13:30 Uhr Deutschkurs: Fit für den Beruf Intensiv 5
07. Dezember 2020, 19:30 Uhr Deutschkurs: A2.2 Abend 18
08. Dezember 2020, 09:30 Uhr Deutschkurse: A1-C1 Intensiv 6
08. Dezember 2020, 13:30 Uhr Deutschkurs: Fit für den Beruf Intensiv 6
08. Dezember 2020, 17:50 Uhr Deutschkurs: A2.1 Abend 18
09. Dezember 2020, 09:30 Uhr Deutschkurse: A1-C1 Intensiv 7
09. Dezember 2020, 13:30 Uhr Deutschkurs: Fit für den Beruf Intensiv 7
09. Dezember 2020, 19:30 Uhr Deutschkurs: A2.2 Abend 19
10. Dezember 2020, 09:30 Uhr Deutschkurse: A1-C1 Intensiv 8
10. Dezember 2020, 13:30 Uhr Deutschkurs: Fit für den Beruf Intensiv 8
10. Dezember 2020, 17:50 Uhr Deutschkurs: A2.1 Abend 19

Seiten